ADATKEZELÉSI ÁTJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A WAF Kft. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 17.; a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére átadott, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes.

 

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása, jogszabály szerinti kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. a), b) és c) pontjai) alapján az alább felsorolt célok érdekében kezeli az Érintett alábbi személyes adatait:

  • név,
  • lakcím,
  • szállítási cím,
  • e-mail cím,
  • telefonszám.

 

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy:

  • regisztrálja az Érintettet a (kennelklub.hu; brit.hu; canvit.hu) weboldalon,
  • az Érintett számára terméket értékesítsen, azt leszállítsa, valamit számla-, illetve nyugtaadási kötelezettségét teljesítse,
  • a létrejövő szerződéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítse.

 

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

 

Személyes adatait az Adatkezelő ügyvezetője, az értékesítést végző munkatársak, valamint a számítástechnikai munkatársak ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától – amennyiben az az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy – az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától – amennyiben az a jogi kötelezettségek teljesítésén alapul, úgy – a vonatkozó jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott határidőig, de legfeljebb a vonatkozó cél teljesüléséig tart. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

 

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött postai szolgáltatást nyújtó partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett számra rendelése kiküldésre kerülhessen. Az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, így különösen jogosult bíróság előtt érvényesíteni jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 

Az Adatkezelő e-mail címe: britpetfood@gmail.com

Az Adatkezelő levelezési cím: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 17.